disclaimer

Werkingsfeer/aanvaarding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.blijkruidje.com.

Door het gebruik van deze website, waaronder begrepen een bezoek aan deze website, wordt u geacht van deze voorwaarden te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.

 

Definities

disclaimer:      deze voorwaarden

webpagina:     iedere webpagina waarin een hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen.

gebruik:           onder meer doch niet beperkt tot: bezoek, opvragen, lezen, downloaden,

bekijken, invullen, verzenden, kopiëren, bewaren, verspreiden.

Blijkruidje:       de uitgever van de webpagina.

u:                     de persoon die de webpagina gebruikt.

inhoud:            onder meer doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, hyperlinks.

 

Aard van de inhoud / content

De content is van informatieve aard en door Blijkruidje met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Blijkruidje aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

Indien en voor zover hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derden, dan is Blijkruidje niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

 

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina en de inhoud berusten bij Blijkruidje, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Blijkruidje, niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik

Blijkruidje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan door Gebruiker.

 

Blijkruidje heeft het recht om de toegang tot en het gebruik van de website en de webpagina te monitoren en behoudt zich het recht voor om u het gebruik van de website te ontzeggen in geval van ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Blijkruidje behoudt zich het recht voor om de website, de webpagina en/of de inhoud te wijzigingen, zonder mededeling aan u.

 

Vragen /klachten

Indien u vragen of klachten heeft over de website of de inhoud kunt u contact opnemen met Blijkruidje. De contactgegevens staan vermeld op de website